Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w celu wymiany korespondencji, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: – podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, – podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla ASAGAO Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 (1 piętro), Kraków Podgórze, 30-554, Polska, 4) Pani/Pana dane będą przechowywane: – do czasu zakończenia korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody, 5) posiada Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – do sprostowania swoich danych, – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, – do usunięcia danych osobowych, w tym do ograniczenia przetwarzania danych, – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podanie przez Panią/Pana danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie niemożnością przesłania wiadomości.